این برنامه با استفاده از نرم افزار فرابر (محصول شرکت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش ) توسعه یافته است